ALV

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017/2018

4 september 2018

Van Donge & De Roo stadion


1. Opening en welkom

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Ingekomen stukken

4. Notulen vorige jaarvergadering

5. Jaarverslag van de secretaris

6. Jaarverslag van de penningmeester

7. Verslag van de kascontrolecommissiede 

8. Samenstelling kascontrolecommissie

9. Begroting jaar 2018/2019

10. Verkiezing bestuursleden

11. Rondvraag

12. Sluiting